Ny USCIS I-693-formulärversion och covid-19-vaccination krävs för immigrationsmedicinska undersökningar (2023)

Varje individ som ansöker om lagligt permanent uppehållstillstånd eller invandrarvisum i USA måste fastställa att en sökande inte är otillåten i USA av folkhälsoskäl.

Människor i USA som söker lagligt permanent uppehållstillstånd genom processen för justering av status hos U.S. Citizenship & Immigration Services (USCIS), måste skicka in en ifylld blankett I-693, Report of Medical Examination and Vaccination Record, antingen på tid då ansökan om justering av status lämnas in till USCIS, som svar på en begäran om bevis (RFE) från USCIS, eller vid tidpunkten för deras personliga intervju om deras pågående justering av statusansökan.

Människor utanför USA, som söker invandrarvisum utomlands, måste genomföra en immigrationsläkarundersökning med en godkänd panelläkare innan deras intervju på det amerikanska konsulatet.

Ny I-693-formulärversion för sökande för justering av status med USCIS

I USA utser USCIS behöriga läkare som civilkirurger för att utföra denna immigrationsläkarundersökning för sökande för justering av status och för att dokumentera resultaten av immigrationsläkarundersökningen på blankett I-693. Listan över USCIS-godkända civilkirurger finns på följande länk: https://my.uscis.gov/findadoctor

Civilkirurgen genomför en grundläggande immigrationsläkarundersökning och tillhandahåller den ifyllda I-693-formuläret i ett förseglat kuvert till den sökande. Sökanden lämnar i sin tur in den färdiga I-693:an i det förseglade kuvertet till USCIS för granskning av byrån.

Nyligen har U.S. Citizenship & Immigration Services (USCIS) gjort några viktiga ändringar av I-693, inklusive att utfärda en ny upplaga av Form-I-693. Från och med den 1 oktober 2021 måste alla medicinska undersökningar undertecknade av civilkirurgen den 1 oktober 2021 eller senare använda formulärversionen för 13 september 2021 (ny utgåva) av blankett I-693.

Om din läkarundersökning genomfördes och undertecknades av en civilkirurg före den 1 oktober 2021, kan du fortsätta att använda den tidigare utgåvan av formulär I-693. Det är dock klokt att begära en fullständig fotokopia av den avslutade I-693 Medical Examen från Civil Surgeon (tillsammans med den avslutade I-693 Medical Examen i det förseglade kuvertet), för att säkerställa att Civil Surgeon har slutfört och undertecknat den korrekta versionen av formuläret I-693.

Utgivningsdatum hittar du längst ner på sidan, i format mm/dd/åå, på formuläret och instruktionerna.

Krav på COVID-19-vaccin

Department of Homeland Security, i samarbete med Center for Disease Control (CDC), kräver att alla sökande till lagligt permanent uppehållstillstånd har slutfört vissa vacciner för att kunna antas till USA för laglig permanent uppehållstillstånd. En fullständig lista över vaccinationskraven finns på följande länk:
https://www.uscis.gov/tools/designated-civil-surgeons/vaccination-requirements

Från och med 1 oktober 2021 är covid-19-vaccinet ett obligatoriskt vaccin för alla individer som ansöker om lagligt permanent uppehållstillstånd i USA. Detta inkluderar individer som ansöker om justering av status inför USCIS och individer som ansöker om immigrantvisum vid amerikanska konsulat utomlands.

En länk till CDC:s krav för immigrationsläkarundersökningar finns nedan:
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/panel-physicians/covid-19-technical-instructions.html

Alla sökande för justering av status eller invandrarvisum måste ha genomfört vaccinserien mot covid-19 (en eller två doser, beroende på vaccinet). Hela covid-19-processen måste vara klar innan en civilkirurg kan slutföra din immigrationsläkarundersökning och underteckna formulär I-693. På liknande sätt måste individer som ansöker om ett invandrarvisum på ett konsulat utomlands ha slutfört sin vaccinationsserie mot covid-19 innan panelläkaren godkänner sin medicinska undersökning av invandrarvisumet.

Om du ännu inte är vaccinerad mot covid-19 bör du påbörja vaccinationsprocessen och slutföra hela serien med covid-19-injektioner så snart som möjligt. Detta kommer att undvika förseningar senare, när du behöver slutföra den medicinska undersökningen.

Om du redan är helt vaccinerad vid tidpunkten för din medicinska undersökning, se till att ta med ditt COVID-19-vaccinationskort till din medicinska undersökning, eftersom personligt bevis på vaccination krävs.

Undantag/undantag från vaccinationskrav

Individer som inte kan få de nödvändiga vaccinationerna baserat på ålder, medicinskt tillstånd eller religiös övertygelse kan vara berättigade till undantag från USCIS vaccinationskrav.

Specifikt är individer under den lägsta åldersgränsen (vissa barn) för vilka covid-19-vaccinet är godkänt, berättigade till ett generellt undantag för covid-19-vaccinet.

Individer som har andra dokumenterade medicinskt baserade kontraindikationer för covid-19-vaccinet kan på liknande sätt vara berättigade till ett undantag från vaccinkravet. Det är viktigt att notera att den medicinska kontraindikationen kommer att behöva dokumenteras för att få dispens.

Slutligen kan individer som önskar få ett undantag från vaccinkravet baserat på religiös eller moralisk övertygelse ansöka om undantag/dispens från vaccinkravet. Ansökan om ett religiöst/moraliskt undantag skickas till USCIS på en I-601 Waiver Application, tillsammans med bevis på din religiösa övertygelse och invändning mot vaccinet och ansökningsavgiften på $930,00 för I-601 Waiver-ansökan.

Kolko & Casey, P.C. fortsätter att övervaka uppdateringar relaterade till covid-19 policyändringar. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vårt kontor.

NY VERSION AV FORMULÄR I-693 OCH NYA KRAV FÖR COVID-19-VACCINATION FÖR MEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR FÖR IMMIGRATION

Alla som vill ansöka om permanent uppehållstillstånd eller invandrarvisum i USA är skyldiga att visa att de inte är otillåtna i landet av folkhälsoskäl.

De personer som befinner sig i USA och ansöker om sin bostad genom justering av statusprocessen inför United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), måste lämna in en blankett I-693, läkarundersökningsrapport och vaccinationsjournal. Formulär I-639 måste fyllas i: 1) när du skickar in din ansökan för att justera din status till USCIS, 2) för att svara på en USCIS Request for Information (RFE), eller 3) vid tidpunkten för din personliga intervju för din ansökan.

De som befinner sig utanför USA och ansöker om ett invandrarvisum från utlandet måste genomföra en immigrationsläkarundersökning med en godkänd panelläkare, innan deras intervju på det amerikanska konsulatet.

Ny version av Form I-639 för sökande att justera status med USCIS

I USA utser USCIS behöriga läkare som civilkirurger för att utföra medicinska undersökningar för dem som ansöker om att justera status. Civilkirurger dokumenterar resultaten av medicinska undersökningar på blankett I-639. En lista med information om USCIS-godkända civilkirurger finns på följande länk:https://my.uscis.gov/findadoctor

Civilkirurgen kommer att slutföra en grundläggande medicinsk undersökning för din immigrationsprocess och, efter att ha genomfört examen, ger den sökande det ifyllda formuläret I-693, i ett förseglat kuvert. Sökanden måste leverera blankett I-693 till USCIS, inuti det förseglade originalkuvertet. Byrån kommer att granska formuläret.

USCIS har nyligen ändrat flera regler relaterade till Form I-639. Från och med den 13 september 2021 finns det en ny utgåva av I-639-formuläret. Läkarundersökningar undertecknade av en civilkirurg efter den 1 oktober 2021 måste använda den nya versionen av Form I-693 (ltill version 13 september 2021.)

Om din läkarundersökning genomfördes och undertecknades av en civilkirurg före den 1 oktober 2021, kan du fortsätta att använda den tidigare utgåvan av formulär I-639. Under ditt läkarbesök bör du be civilkirurgen om en fullständig kopia av blankett I-693 (utöver originalkopian med stämpeln), för att säkerställa att civilkirurgen har fyllt i och undertecknat den korrekta versionen av blankett I- 693.

Du kan kontrollera utfärdandedatumet för formulär I-639 längst ner på formuläret och i instruktionerna. Datumet följer formatet m/dd/åå.

Nytt krav på vaccination mot covid-19

Department of Homeland Security kräver i samarbete med Center for Disease Control att de som ansöker om permanent uppehållstillstånd har fått vissa vaccinationer för att få komma in i USA som permanent bosatta. En fullständig lista över vaccinationskrav finns på följande länk:https://www.uscis.gov/tools/designated-civil-surgeons/vaccination-requirements

Från och med den 1 oktober 2021 kommer covid-19-vaccinet att krävas för alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd i USA. Detta inkluderar individer som ansöker om att justera sin status inför USCIS och inkluderar även alla individer som ansöker om immigrationsvisum vid amerikanska konsulat utomlands.

En länk som visar CDC:s krav för immigrationsmedicinska undersökningar finns här:
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/panel-physicians/covid-19-technical-instructions.html

Alla som ansöker om statusjustering eller immigrationsvisum måste ha genomfört hela serien av vaccinationer mot COVID-19 (en eller två doser, beroende på vilket vaccin som valts). HELA processen för covid-19-vaccinserien måste avslutas innan civilkirurgen kan slutföra din immigrationsläkarundersökning. Om du inte har slutfört hela processen kommer civilkirurgen inte att kunna utföra undersökningen eller fylla i formulär I-693. På samma sätt måste alla individer som ansöker om ett immigrationsvisum på ett utländskt konsulat ha genomfört hela serien av vaccinationer mot COVID-19 innan den medicinska panelen kommer att godkänna deras immigrationsvisum medicinsk undersökning.

Om du ännu inte är vaccinerad mot COVID-19 bör du påbörja vaccinationsprocessen och slutföra hela serien av vaccinationer så snart som möjligt. Detta kommer att undvika förseningar senare, när det är dags att slutföra halvårsperioden.

Om du redan är helt vaccinerad mot covid-19, se till att ta med ditt vaccinationskort till din läkarundersökning så att du personligen kan verifiera att du definitivt har fått hela serien av covid-19-vaccinationer.

Undantag från vaccinationskrav

Alla som inte kan få nödvändiga vaccinationer på grund av ålder, ett medicinskt tillstånd eller religiös övertygelse kan kvalificera sig för ett undantag från vaccinationskraven.

Specifikt kvalificerar individer under den lägsta tillåtna åldern för vaccinet till ett allmänt undantag från immigrationskraven för att vaccineras mot covid-19.

De som har andra medicinska kontraindikationer mot covid-19-vaccinet kan på samma sätt vara berättigade till undantag från vaccinationskravet. Det är viktigt att notera att din medicinska kontraindikation måste dokumenteras för att få dispens.

Slutligen kan den som vill få undantag från vaccinationskravet på grund av religiös eller moralisk övertygelse också begära undantag från vaccinationskravet. Ansökan om undantag baserat på religiös eller moralisk övertygelse måste lämnas in till USCIS med formulär I-601. Du måste presentera bevis på din religiösa övertygelse och förklara ditt motstånd mot vaccinet. Kostnaden för att lämna in I-601-ansökan är $930,00.

Kolko och Casey, P.C. fortsätter att övervaka uppdateringar om ändringar av immigrationsregler relaterade till covid-19. Om du har några frågor, vänligen kontakta vårt kontor.

FAQs

Is COVID vaccine still required for Green Card? ›

Starting on May 12, 2023, all foreign nationals entering the U.S. will no longer be required to be fully vaccinated against Covid-19 when boarding a U.S.-bound flight. Those applying for a green card will still need to show proof of full vaccination when attending the immigration medical exam.

Is COVID vaccine required by USCIS? ›

1, 2021, applicants subject to the immigration medical examination must complete the COVID-19 vaccine series before the civil surgeon can complete an immigration medical examination and sign Form I-693, Report of Medical Examination and Vaccination Record.

Who is the preparer on form I-693? ›

Who must submit Form I-693? Most applicants filing for adjustment of status to become a lawful permanent resident must submit Form I-693 completed by a designated civil surgeon. Certain other applicants may also be required to submit Form I-693 completed by a civil surgeon.

What are the requirements for I-693 medical exam? ›

Form I-693 must be signed by the civil surgeon within two years of filing Form I-485. Form I-693 must show that the applicant has received the required vaccinations (including the COVID-19 vaccine). Form I-693 must show that the applicant does not have a Class A medical condition (see below).

Is it mandatory to get vaccine to enter us? ›

On October 25, 2021, the President issued a Proclamation for the resumption of global travel and implemented a global suspension and restriction on entry for non-U.S. citizens who are nonimmigrants seeking to enter the United States by air travel and who are not fully vaccinated against COVID-19.

Do I need vaccine to come to USA? ›

All non-immigrant, non-U.S. citizen air travelers to the United States are required to be fully vaccinated and to provide proof of vaccination status prior to boarding an airplane to the United States.

How long does it take to get Green Card after submitting I-693? ›

USCIS Service Centers

If your application is assigned to a service center, you can expect to receive your Green Card in the following timeframes: California Service Center: 10.5 – 43 months. Nebraska Service Center: 7 – 18 months. Texas Service Center: 17.5 – 35.5 months.

How long does it take to get an interview after I-693? ›

When you receive your interview notice, you're generally going to have about six or four weeks to get your case ready for interview. And they're going to tell you that interview date four or six weeks down the road. And that'll be plenty of time to get your medical exam in a sealed envelope.

How long does it take to complete 693 form? ›

It will usually take two weeks to schedule a Form I-693 medical exam and two more weeks to receive the complete and sealed Form I-693. A signed and submitted Form I-693 is valid for two years.

When should I take my medical exam for I 485? ›

We still encourage you to undergo the immigration medical examination close to the time you file your Form I-485, because your Form I-693 is only valid for 2 years from the date of the civil surgeon's signature. After the 2-year time frame, you must submit a new Form I-693 if we have not adjudicated your Form I-485.

Can I enter the US without a COVID-19 vaccine? ›

As of 12:01 am EDT May 12, 2023, noncitizen nonimmigrant air passengers no longer need to show proof of being fully vaccinated with an accepted COVID-19 vaccine to board a flight to the United States. See more information.

What vaccines do I need? ›

Vaccines you need
  • COVID-19 vaccine.
  • Flu vaccine (influenza)
  • Hepatitis B vaccine.
  • MMR vaccine (measles, mumps, and rubella)
  • Tdap vaccine (Tetanus, diphtheria, and whooping cough) or Td (tetanus, diphtheria)
May 19, 2023

Do I need to fast for I-693 medical exam? ›

You do not need to fast before the exam. If you have a tendency to faint when your blood is drawn, drink plenty of fluids before coming in. You do not need to bring in an I-693 form, but you do need to bring an official photo ID, such as a passport, a driver's license, or a state ID.

Can green card be approved without medical exam? ›

First, the I-693 medical exam does not have to be submitted as part of the initial I-485 application — an I-485 filing will not be rejected as improperly filed for not including a I-693 medical exam documentation. The medical exam is, however, required before a I-485 can be approved.

How long is the medical exam for green card? ›

How Long Does the Immigration Medical Exam Take? The immigration medical exam takes about the same amount of time as a regular doctor's visit, and might last anywhere from 15 minutes to an hour. It takes about one week after the exam to receive your lab test results.

Is COVID vaccine required for immigrant visa? ›

Effective October 1, 2021, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Technical Instructions for panel physicians require all immigrant visa applicants to receive a full COVID-19 vaccine series as part of their medical exam prior to being issued a visa.

What COVID vaccines are accepted in usa? ›

COVID-19 Vaccines Authorized for Emergency Use or FDA-Approved
  • Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent.
  • Moderna COVID-19 Vaccine, Bivalent.
  • Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted.

Do I need to be vaccinated to enter Mexico? ›

To this day, there are no entry restrictions in Mexico and no obligation to carry a COVID test or to do quarantine.

Is a green card holder a lawful permanent resident? ›

Lawful permanent residents (LPRs), also known as “green card” holders, are non-citizens who are lawfully authorized to live permanently within the United States.

Do I have to wait 2 weeks after Covid booster vaccine to travel? ›

If you're going to an event, you'll need to wait 2 weeks after you've been fully vaccinated before you can use this letter.

Do you need to be fully vaccinated to go to Canada? ›

If you meet all the entry requirements, are fully vaccinated and are selected for Mandatory Random Testing, you must take a test on arrival. You do not need to quarantine.

What is the 60 day rule for I-693? ›

Civil surgeons no longer have to sign Form I-693 no more than 60 days before the underlying application for an immigration benefit is filed. USCIS is publishing this change in policy in the policy manual consistent with the updated Form I-693 approved by OMB. For more information, see the policy alert (PDF, 322.12 KB).

What happens in I-693 medical exam? ›

Typically, the physical exam includes looking at your eyes, ears, nose and throat, extremities, heart, lungs, abdomen, lymph nodes, skin, and external genitalia. The doctor will also order a chest X-ray and blood test to check for syphilis. Children will generally be excused from the X-ray and blood test requirement.

Is I-693 covered by insurance? ›

Health insurance does not cover the cost for the I-693 medical exam for your Green Card application. To reduce the costs have your vaccines updated and your medical record to show the Civil Surgeon who will complete the USCIS I-693 form. 1. Obtain your lab and immunizations records.

Is medical exam the last step for green card? ›

The immigration medical exam is a key step that you must complete before immigrating. Many green card applicants become nervous at this stage, but there's no need to worry.

What does USCIS look for in medical exam? ›

The medical examination will include a medical history review, physical examination, chest X-ray and blood tests for syphilis. The physical examination will at least include examination of the eyes, ears, nose and throat, extremities, heart, lungs, abdomen, lymph nodes and skin.

What is the next step after medical exam for green card? ›

Once the exam is complete, the doctor will sign and complete the Form I-693 and seal the form in an envelope for you to submit to USCIS. You must ensure that the doctor provides you a sealed envelope containing their report. The envelope cannot be opened or altered.

What happens after receiving I 693 deficiency notice? ›

Rather, the notice is reminding you that you will need to submit a completed and signed Form I-693 Medical Exam to USCIS in the future, either: (1) at your adjustment of status interview; or (2) if requested by USCIS through a Request for Evidence.

What is the latest I 693 form? ›

It is the September 13, 2021 (09/13/21) edition of Form-I-693. All applicants taking an immigrant medical examination must complete the Covid-19 vaccine series as of October 1, 2021. Proof of vaccination must be provided in person prior to the examination.

Do immigrants to the US have to be vaccinated? ›

All immigrant applicants, including children, must receive all the vaccines required for U.S. immigration based on their age. The only exceptions to this are if a vaccine is not medically advised for an immigrant applicant or if the immigrant applicant can show proof of prior vaccination.

Can I get a vaccine in the US if I'm not a citizen? ›

In furtherance of that public health goal, CDC does not require United States citizenship for individuals to receive a COVID-19 vaccine. This aligns with other CDC vaccine programs, including Vaccines for Children and our discretionary immunization programs.

How to file vaccine waiver for USCIS? ›

The waiver application is filed on Form I-601, with fee, together with a sworn statement from the applicant articulating the exact nature of his or her sincere religious belief or moral conviction against vaccines, and how those beliefs would be violated or compromised by complying with the vaccine requirement.

What happens if you don t have immunization records for green card? ›

Q. Can I be forced to be vaccinated for immigration purposes? A. If you refuse to receive the vaccines required for immigration purposes, as mandated by the immigration laws of the United States, your application for legal permanent resident status may be denied.

What is considered fully vaccinated in us? ›

If you have received all recommended doses of a COVID-19 vaccine that has been authorized or approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) or is listed for emergency use by the World Health Organization (WHO), then you are considered to be fully vaccinated.

Do us citizens have to be vaccinated to come back to the us? ›

Q: Do U.S. citizens or lawful permanent residents need proof of vaccination to return to the United States via land POEs and ferry terminals? A: No. Vaccination requirements do not apply to U.S. citizens, U.S. nationals, or Lawful Permanent Residents (LPRs).

Do you have to be a US citizen to get the Covid vaccine in Texas? ›

DALLAS — Medical experts, the Center for Disease Control and the state of Texas say that all adults, regardless of citizenship status, can get the COVID-19 vaccine.

How many vaccines can you get at once? ›

There is no upper limit for the number of vaccines that can be administered during one visit. ACIP and AAP consistently recommend that all needed vaccines be administered during an office visit. Vaccination should not be deferred because multiple vaccines are needed.

When should I take my medical exam for I-485? ›

We still encourage you to undergo the immigration medical examination close to the time you file your Form I-485, because your Form I-693 is only valid for 2 years from the date of the civil surgeon's signature. After the 2-year time frame, you must submit a new Form I-693 if we have not adjudicated your Form I-485.

How long does it take to get green card after medical exam? ›

Processing Times

It generally takes 2 weeks to schedule a Form I-693 medical exam, and 2 weeks after that to receive the complete and sealed Form I-693. A properly signed and submitted Form I-693 will remain valid for 2 years. The current processing time for a full Green Card application is 6 months to 4 years.

How much is the fee for Form I-601? ›

$630. If you are younger than 79, you must also pay $85 for biometric services. You may pay the fee with a money order, personal check, cashier's check or pay by credit card using Form G-1450, Authorization for Credit Card Transactions.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 11/20/2023

Views: 6257

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.